REGULAMIN KORZYSTANIA Z CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I PIESZYCH
USTORIA – gmina Ustka, Machowinko

§1 

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z ciągów komunikacyjnych i ciągów pieszych znajdujących się wewnątrz Osiedla Ustoria (gmina Ustka, obręb Machowinko). 

§2

Definicje

1) Osiedle – kompleks działek budowlanych położonych w Gminie Ustka, obręb Machowinko (Ustoria), oznaczonych w ewidencji gruntów numerami od 375 do 504;

2) Zarządca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna pełniąca funkcję administracyjną i porządkową w obszarze ciągów komunikacyjnych i pieszych; 

3) Ciąg komunikacyjny – ciąg jezdny lub pieszo-jezdny przeznaczony do ruchu pojazdów mechanicznych lub ruchu pieszego wraz z pasem drogowym (poboczami) znajdujący się w ramach Osiedla; 

4) Ciąg pieszy – ciąg komunikacyjny przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego; 

5) Użytkownik – każdy użytkownik Ciągu komunikacyjnego lub Ciągu pieszego; 

6) Działka – działka budowlana znajdująca się wewnątrz Osiedla;

7) Właściciel działki – każdy właściciel (w tym współwłaściciel) Działki znajdującej się w ramach Osiedla lub inna osoba upoważniona przez Właściciela działki do korzystania z Działki; 

8) Miejsce parkingowe – miejsce do stałego parkowania pojazdu;

9) Miejsce postojowe – miejsce do czasowego parkowania pojazdu. 

§3

1. Poprzez wjazd na teren Osiedla Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje warunki korzystania z Ciągów komunikacyjnych przedstawione w Regulaminie. 

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, wewnętrznej organizacji ruchu, postanowień Regulaminu oraz wytycznych Zarządcy. 

§4 

Zasady poruszania się pojazdów 

1. Teren Osiedla jest terenem o ograniczonym dostępie. Dostęp do Osiedla może być ograniczony poprzez zastosowanie urządzeń zabezpieczających przed wjazdem na Osiedle przez osoby nieuprawnione (np. szlaban). 

2. Wjazd na teren Osiedla przysługuje wyłącznie Właścicielowi, Zarządcy oraz pojazdom służb porządkowych oraz innym podmiotom, którym dostęp przysługuje na mocy przepisów prawa lub umów. 

3. Ruch pojazdów na terenie Osiedla odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem, umieszczonym oznakowaniem pionowym lub poziomym, a w przypadku ich braku zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W ramach wszystkich Ciągów komunikacyjnych obowiązują zasady jak dla strefy zamieszkania w rozumieniu przepisów ruchu drogowego, w szczególności: 

a. w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem; 

b. wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, czyli obowiązuje zasada „prawej ręki” chyba, że inne zasady wynikają z zastosowanego oznakowania; 

c. wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu; 

d. dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h; 

e. zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu; 

5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 30 ton.

6. Po Ciągach komunikacyjnych w ramach Osiedla mogą poruszać się wyłącznie pojazdy na kołach zabezpieczonych oponami. 

7. Po Ciągach komunikacyjnych nie mogą poruszać się pojazdy niedopuszczone do ruchu kołowego, bez ważnych badań technicznych oraz powodujące zabrudzenie lub zniszczenie nawierzchni lub innych elementów Ciągów komunikacyjnych (np. z wyciekami z silnika). 

§5

Miejsca postojowe i parkingowe 

1. Miejsca parkingowe mogą zostać urządzone wyłącznie na terenie Działek.

2. Właściciel może urządzić miejsce postojowe wzdłuż Ciągu komunikacyjnego wyłącznie na szerokości swojej działki budowlanej, w sposób nie utrudniający komunikacji pozostałym Użytkownikom. 

§ 6 

Dojazd do Działek 

1. Każdy Właściciel działki zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z nieruchomości przez pojazdy o wadze większej niż 100 kg do wykonania indywidualnego zjazdu z Ciągu komunikacyjnego zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu oraz chroniący urządzone Ciągi komunikacyjne oraz urządzenia przed zniszczeniem. 

2. Budowa zjazdu jest dozwolona wyłącznie na podstawie uzgodnienia z Zarządcą na warunkach każdorazowo opisanych w tym uzgodnieniu. W przypadku urządzenia zjazdu bez uzgodnienia Zarządca może zażądać usunięcia zjazdu. Uzgodnienie jest dokonywane wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego formularza dostępnego pod adresem https://ustoria.pl/wniosek-o-uzgodnienie-zjazdu-z-drogi-wewnetrznej/

3. Wjazd i wyjazd z Działki może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem zjazdu, wykonanego na zasadach opisanych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do zjazdów urządzanych na potrzeby i na czas trwania budowy, pod warunkiem, że:

5. Wszelkie szkody w konstrukcji i nawierzchni ciągów komunikacyjnych spowodowane nieprawidłowym wykonaniem zjazdu, nieprawidłowym korzystaniem z niego lub jego brakiem obciążają Użytkownika. 

§7 

Ciągi piesze 

1. Na terenie Osiedla znajdują się Ciągi piesze służące wyłącznie do komunikacji pieszej. 

2. Zabrania się wjazdu pojazdom na teren Ciągów pieszych. 

§8 

1. Użytkownikom w granicach Ciągów komunikacyjnych i pieszych zabrania się: 

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, w tym mycia pojazdów; 

b. zaśmiecania terenu Ciągów komunikacyjnych i ciągów pieszych;

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez pojazd, nieprawidłowe korzystanie z Ciągów komunikacyjnych, nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz za uszkodzenia infrastruktury technicznej. 

3. Pojazdy pozostawione w sposób stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym bądź utrudniający korzystanie z Ciągów komunikacyjnych innym Użytkownikom mogą być każdorazowo odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika na najbliższy dostępny publicznie parking płatny. Ocena występowania zagrożenia lub utrudnień należy do Zarządcy.

§9 

Opłaty 

Z tytułu korzystania z Ciągów komunikacyjnych Użytkownicy ponoszą następujące opłaty: 

1) za zgodne z Regulaminem korzystanie z Ciągów komunikacyjnych przez Właściciela działki – 0 zł; 

2) za każdorazowe korzystanie (wjazd) z Ciągów komunikacyjnych przez osoby lub podmioty nieuprawnione – 200 zł; 

3) za urządzenie parkowania pojazdu niezgodnie z Regulaminem – 100 zł; 4) za wezwanie służb porządkowych (Policji, Straży Gminnej itp.) z powodu naruszenia przepisów, Regulaminu lub stworzenia innego zagrożenia – 500 zł (niezależnie od nałożonych mandatów lub grzywien); 

5) za obsługę zdarzenia opisanego w § 8 ust. 3 – 500 zł (niezależnie od kosztów holowania i parkowania); 

6) za korzystanie ze zjazdu, którego budowa nie została uzgodniona – 1000 zł za każde rozpoczęte 30 dni do czasu usunięcia lub uzgodnienia wykonanego zjazdu. Opłata nie obejmuje innych kosztów związanych z nieprawidłowym wykonaniem lub korzystaniem ze zjazdu, kosztów naprawy drogi oraz usunięcia innych szkód. 

§10

Inne postanowienia 

Postanowienia Regulaminu mogą zostać w każdym czasie zmienione lub uzupełnione. Nowe brzmienie Regulaminu będzie obowiązywało z chwilą jego publikacji na niniejszej stronie lub innej stronie, której adres zostanie przekazany Właścicielom działek lub do wiadomości Użytkowników.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY ZJAZDÓW (PDF)