Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie działki w ramach projektu Ustoria są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To ważne.

W obecnym stanie prawnym budowlane przeznaczenie działki może wynikać z dwóch aktów prawnych. Zasadniczym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest zatwierdzany uchwałą rady gminy. Po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa.

Drugim aktem prawnym jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje się w sytuacji, kiedy nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt indywidualnego stosowania prawa, z którym związanych jest szereg ograniczeń, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  1. Decyzja, w przeciwieństwie do planu miejscowego, jest skierowana do konkretnej osoby. Po nabyciu działki niezbędne jest przeniesienie takiej decyzji na nowego właściciela.
  2. W przypadku, kiedy jedną decyzją obejmuje się więcej niż jedną działkę, niezbędne staje się uzyskanie nowej decyzji o warunkach zabudowy. Podobnie w przypadku, kiedy na podstawie decyzji wydziela się nowe działki. Wówczas również należy uzyskać nową decyzję.
  3. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w oparciu o stan zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie działki budowlanej. Oznacza to, że nie zawsze wystąpi możliwość ustalenia takich samych lub oczekiwanych warunków zabudowy dla nowej – wydzielonej działki.

Istotna zmiana stanu prawnego

Ważność decyzji o warunkach zabudowy ma być ograniczona w czasie

Aktualnie trwają zaawansowane prace związane ze zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tych prac planuje się wprowadzić istotną zmianę polegającą na ograniczeniu do 5 lat ważności decyzji o warunkach zabudowy. Innymi słowy, decyzja o warunkach zabudowy ma wygasać po upływie 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Z kolei inne zmiany ww. ustawy mają uzależniać możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy od uchwalenia dla terenu gminy zupełnie nowego aktu prawnego jakim ma być Plan Ogólny.

Ustoria to działki budowlane nad morzem objęte planem miejscowym

Jak już to zostało powiedziane nasze działki są objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka. Jego treść możesz znaleźć tutaj (PDF). To oznacza, że przeznaczenie oferowanych przez nas działek jest trwałe, a ich nabycie w pełni bezpieczne.

POZNAJ DZIAŁKI – ZOBACZ PLAN